Wiedza branżowa


PN-62/S-04011 Drukuj Email
Polskie Normy - Grunty

polska_norma_pn

PN-62/S-04011 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

Status Normy : archiwalna

 

Przedmiotem normy są metody oznaczania zagęszczania gruntu. W zależności od sposobu oznaczania ciężaru objętościowego gruntu, jako jednego z czynników wskaźnika zagęszczenia, rozróżnia się dwie metody: metoda A – w której ciężar objętościowy gruntu oznacza się przy użyciu objętości omierza piaskowego; metoda B – w której ciężar objętościowy gruntu oznacza się za pomocą wciskanego cienkościennego cylindra metalowego. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia stosuje się przy: a) odbiorach robót ziemnych dla dróg samochodowych i lotnisk, b) kontroli zagęszczenia warstw korpusu drogowego w czasie wykonywania robót ziemnych, c) kontroli zagęszczenia warstw gruntów stabilizowanych mechanicznie i chemicznie (cementem, wapnem, popiołami lotnymi) w czasie ich wykonywania oraz bezpośrednio po wykonaniu. Metodę A stosuje się dla wszystkich rodzajów gruntów gruntów, szczególnie dla gruntów zawierających ziarna przekraczające 2 mm. Metodę B stosuje się dla gruntów sypkich, małospoistych, o ziarnach nieprzekraczających 2 mm, szczególnie dla gruntów o wilgotności znacznie przekraczającej wilgotność optymalną.


Aparatura do badania:

Objętościomierz piaskowy Nr kat. T 615/E ( metoda piasku kalibrowanego ) (str. 28 w katalogu TECNOTEST)

 

Cylinder wciskany do oznaczania wskaźnika zagęszczenia grunu ( zagłębnik )


Normy powiązane:

PN/B-04451 Grunty budowlane. Wytyczne pobierania próbek.


PN-55/B-04487 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wilgotności i stopnia wilgotności.


Pn-55/B-04488 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie ciężaru objętościowego, ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego, porowatości i wskaźnika porowatości.


Pn-59/B-04491 Grunty budowlane. Oznaczamie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego.

 

 

 

Copyright by: EMEL 2009-2013 / Designed by: TORN Studio Grafiki